Problemi nenaplaćenih obveza se javljaju kako kod poslovnih subjekata tako i kod građanstva. Imajući na umu pravne i zakonske okvire i problematiku postupka naplate, iznimno je bitno prije svakog sklapanja ugovora posebno obratiti pozornost na mogućnost ispunjenja ugovornih obveza, neovisno o kojem subjektu je riječ. Kvalitetna i pravovremena provjera odnosno priprema olakšava poslovanje i u slučaju pokretanja postupka prisilne naplate ubrzava taj proces.

Upravo u tom procesu pripreme naš tim odvjetnika nudi usluge savjetovanja pri osiguranju i naplati potraživanja, ispitivanje boniteta protustranke (likvidnost, solventnost), sastavljanje instrumenata osiguranja plaćanja (zadužnice, mjenice, ugovor o zalogu, ovršne klauzule unutar ugovora i drugo) kao i zastupanje u ovršnim i parničnim postupcima radi naplate potraživanja.

Nudimo uslugu naplate potraživanja izvansudskim i sudskim procesima, a tijek naplate prilagođavamo obilježjima klijenata koje zastupamo u procesu kao i vrsti duga i dužniku. Metode kojima se koristimo u procesu naplate potraživanja uvažavaju pravnu i zakonsku regulativu, a pravodobnim i adekvatnim pristupom naplati skraćujemo rokove procesa te povećavamo izvjesnost naplate.

Neovisno o tome na kojem poslovnom tržištu klijenti djeluju naš tim pruža potpunu i individualno posvećenu pravnu podršku u procesu naplate potraživanja i zahvaljujući iskustvu veoma efikasno osigurava naplatu potraživanja klijenata, što pridonosi fleksibilnosti klijenata koje zastupamo u poslovanju, povećanju njihove likvidnosti i novčanog toka, te se samim time klijenti mogu posvetiti primarnom poslovanju.

Povjerenje koje klijenti daju našem timu opravdavamo profesionalnim odnosom prema strankama u procesu naplate potraživanja. Savjesnim i odgovornim pristupom zahtjevima klijenata nudimo personalizirana rješenja koja donose obostrano zadovoljstvo u procesu naplate potraživanja.

Intelektualno vlasništvo kao neopipljivo, nematerijalno dobro predstavlja jedan od najosjetljivijih oblika ljudskih proizvoda nastalih fizičkim ostvarenjem ideje i njegove su dobrobiti od iznimne društvene važnosti te stoga zaslužuje i zaštitu u pravnom smislu.

Intelektualno vlasništvo moguće je kupiti, prodati, licencirati i sl. te se za takav oblik imovine razvio i odgovarajući sustav pravne zaštite.

U okviru prava intelektualnog vlasništva određenog poslovnog subjekta ili pojedinca naš tim pruža cjelovitu pravnu podršku i pravno savjetovanje poštujući strateške ciljeve klijenata.

U području prava intelektualnog vlasništva i autorskog prava usluge koje naš tim nudi klijentima odnose se na usluge zaštite i provedbe zaštite, registriranje žigova, patenata, pravne aspekte poreznih pitanja, licenciranje, zajednički pothvati (joint venture) te prijenosi prava intelektualno vlasništva.

Također, usluge se odnose i na savjetovanja i sastavljanja autorsko-pravnih ugovora, zastupanje u autorskim sporovima, pripremanje  i sastavljanje  dokumentacije potrebne za registraciju svih obilka intelektualnog vlasništva kao i zastupanje u sporovima s područja intelektualnog vlasništva.

Kompleksnost poslovanja trgovačkih društava zahtjeva kvalitetno uređene odnose između članova trgovačkih društava i samim time vodi stabilnosti poslovanja i ostvarivanju ciljeva društva.

U kontekstu prava trgovačkih društava, a uvažavajući formalnosti propisanih Zakonom o trgovačkim društvima (Zakon o trgovačkim društvima) i  drugim propisima, pružamo usluge od priprema i sastavljanja dokumentacije za osnivanje trgovačkog društva, osnivanja društava-kćeri, kao i podružnica te pripajanja i spajanja društava. Brojne statusne promjene koje se mogu pojaviti tijekom poslovanja trgovačkih društava, a koje možemo popratiti u okvirima prava trgovačkih društava odnose se na povećanje (smanjivanje) temeljnog kapitala, stjecanje poslovnih udjela društva (sastavljanje ugovora o prijenosu prava i sl.), preoblikovanje trgovačkih društava, savjetovanja u svezi likvidacije trgovačkog društva, preuzimanje dioničkih društava, pravo tržišta vrijednosnih papira kao i zastupanje u sporovima u nadležnosti Trgovačkih sudova. Također, nudimo usluge zastupanja u postupcima upisa u sudske registre pred nadležnim trgovačkim sudovima.

Koristeći sva znanja i iskustvo stečeno u praksi prava trgovačkih društava svojim klijentima pružamo savjetovanja u kontekstu zaštite društva od štetnog postupanja članova društva i rješenja u slučaju sukoba interesa između članova društva, sudjelovanja u pregovorima i reviziji dokumentacije u postupcima preuzimanja, spajanja i privatizacije.

S pravnog aspekta pružamo usluge podrške u procesu „dubinskog snimanja“ (due diligence) kompanija, odnosno pravnog savjetovanja zainteresirane strane (potencijalni kupac trgovačkog društva) u procesu preuzimanja, spajanja ili privatizacije na način da se potencijalni rizik zainteresirane strane svede na minimum. U tom kontekstu, odvjetnici našeg tima provode analize sadašnjih i budućih učinaka postojećih ugovora poduzeća koje je predmet analize, kao i svih pravnih obveza koje proizlaze iz organizacijske strukture analiziranog poduzeća, radnih odnosa (ugovori o radu, aneksi ugovora o radu, menadžerski ugovori, radni sporovi), zakonskih i regulatornih odredbi (porezna i financijska regulativa, ograničenja u pogledu intelektualnog vlasništva), određivanje vlasništva nad nekretninama itd.

Naš odvjetnički tim ulaže svoje vrijeme u shvaćanje potreba klijenata i svoje savjetodavne usluge u području trgovačkog prava u potpunosti prilagođavamo klijentima individualno. Iskustvo koje svakodnevno stječemo omogućuje nam da trgovačkim društvima s kojima poslujemo u okružju kompleksne pravne regulative i izazova pružimo praktične savjete.

Radni odnosi predstavljaju kompleksan aspekt općih međuljudskih odnosa na poslovnoj razini koji zahtijevaju uređenje u okvirima zakonske i pravne regulative. Upravo kako bi se izbjegle situacije u kojima je na bilo koji način oštećen poslodavac ili radnik pravna struka pruža adekvatnu podršku bez koje bi poslovanje bilo znatno otežano.

U okviru radnog prava, pružamo pravne usluge koje se najčešće odnose na zasnivanje i prestanak radnih odnosa, zaštitu osoba i ostvarivanje prava iz radnih odnosa, sustavi stegovne i materijalne odgovornosti sudionika radnog odnosa, materijalna prava i obveze iz radnog odnosa te prava na udruživanje radnika (sindikati) i poslodavaca (udruge poslodavaca).

Naš odvjetnički tim u području radnog prava pruža usluge savjetovanja poslodavca/radnika o pravima i obvezama iz radnog odnosa, pravno savjetovanje prilikom zasnivanja radnog odnosa (sastavljanje ugovora o radu, ugovora o djelu, menadžerskih ugovora, kolektivni ugovori), izrada općih akata i pravilnika o radu poslodavaca kao i odluka iz područja radnog prava, te zastupanje poslodavaca i radnika u radnim sporovima kao i situacijama ozljeda na radu i sl.

U području materijalnih prava i obveza proizašlih iz radnih odnosa naš tim pruža pravno savjetovanje u situacijama isplata plaća i otpremnina, naknada za neiskorišteni godišnji odmor, kao i pravnu podršku u izradi sustava stimulacija zaposlenika.

Zakonitost  i nadzor prikupljanja i obrade osobnih podataka u svijetu postala je primarnom temom u području zaštite osobnih podataka.  Svaka fizička i pravna osoba ima pravo na zaštitu osobnih podataka kao i zaštitu u procesu prikupljanja i obrade istih.  Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) koja u Hrvatskoj započinje s primjenom službeno u svibnju 2018.g. i kao takva modernizira zakonske okvire zaštite osobnih podataka. Sama svrha uredbe jest pojednostaviti prava pojedinaca, ali i istaknuti obveze i odgovornosti kako pojedinaca tako i institucija čije je poslovanje u zavisnosti  od prikupljanja i obrade osobnih podataka klijenata.

 

U području zaštite osobnih podataka naš tim pruža pravne savjete vezano za sve aspekte zaštite osobnih podataka (prikupljanje, obrada te prijenos osobnih podataka) u zemlji i inozemstvu uključujući iznošenje iz Republike Hrvatske u područja izvan «Safe Harbour» liste. Također, pružamo sastavljanje ugovora o prijenosu osobnih podataka kao i dostavljanje ugovora o prijenosu osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka radi davanja mišljenja o postojanju adekvatne razine zaštite.

Sveobuhvatna podrška našeg tima odnosi se i na poslove vezane za prikupljanje i obradu osobnih podataka, uključujući izradu potrebnih suglasnosti i druge dokumentacije te registraciju zbirki osobnih podataka.

U pogledu zemljišno-knjižnog prava definirana su pravila kojima se uređuju procesi upisivanja nekretnina i prava na njima u zemljišne knjige (Zakon o zemljišnim knjigama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zemljišnoknjižni poslovnik).

Poslovni subjekti i građanstvo pravnu sigurnost u pogledu pravnog prometa nekretnina osiguravaju upisom u zemljišne knjige. Nerijetko taj proces obuhvaća mnogobrojne kompleksne postupke upravnog i sudskog karaktera i u tom procesu neizbježna je pravna podrška.

U području zemljišno-knjižnog prava i prava u svezi s nekretninama, naš tim pruža usluge koje uključuju zastupanje u predmetima etažiranja (uspostavljanje vlasništva nad posebnim dijelovima nekretnina – stan, poslovni prostor, garaža) i zemljišnoknjižnog upisa. Također, naš tim nudi zastupanje u postupcima u svezi najma, zakupa, statusa zaštićenog najmoprimca, prava na stjecanje stana, otkaza prava, iseljenja i/ili drugih pripadajućih prava.

U okviru zemljišno-knjižnog prava naš tim nudi i pravno savjetovanje i izradu odgovarajućih ugovora, kao i zastupanje u postupcima pred zemljišnoknjižnim odjelima, katastrom i ostalim nadležnim tijelima, te  izvide nekretnina i izvide stanja u katastru i zemljišnim knjigama.

Proces sastavljanja i savjetovanja u svezi ugovora o kupoprodaji i/ili opterećenju nekretnina, savjetovanje i zastupanje pri upisu stvarnih prava u zemljišne knjige, kao i  savjetovanje, izradu i analizu ugovora o građenju te zastupanje u sporovima koji se tiču nekretnina i prava na nekretninama također su usluge koje klijenti povjeravaju našem timu i koje čine dio cjelovite efikasne pravne pomoći u području zemljišnoknjižnog prava.

Čest je slučaj da se, posebno kod dugotrajnih sporova, stranke u sporu osjete izgubljeno i nemoćno u pronalasku rješenja pojedinog spora, te da je „žar“ koja je prethodila pokretanju pojedinog postupka zamjenila rezigniranost uslijed sporosti „pravde“. U takvim slučajevima vremenski dužih sporova često se i prvotna želja za ishođenjem povoljne presude kod stranaka zamjenjuje nezadovoljstvom uslijed ne donošenja odluke u sporu i rasta troškova samog postupka.

Medijacija ili mirenje omogučavaju rješavanje pojedinih sporova uz dijalog ili pregovaranje između stranaka u sporu koji se ostvaruje uz pomoć treće stručne osobe koja posreduje među njima u traženju rješenja od zajedničkog interesa. U mirenju se ponovno uspostavlja u sporu prekinuta komunikacija, suprotstavljanje se zamjenjuje razgovorom, a stranke imaju priliku ispričati svoju stranu priče i nagodbom postići vlastito rješenje spora koje im nitko treći ne nameće.

Naše društvo nudi strankama posredovanje iskusnog i nepristranog medijatora koji pomaže u rješavanju sporova između suprotstavenjih strana bilo da je riječ o sudskim ili izvansudskim predmetima.

Medijacija tj. mirenje ne isključuje mogućnost sudskog rješenja sporova već nudi alternativu u slučaju kada su stranke u pojedinom sporu zainteresirane za okončanje sporne situacije na obostrano zadovoljstvo.