Težave z neporavnanimi obveznostmi nastopijo tako pri pravnih kot fizičnih osebah. Ob upoštevanju pravnih in zakonskih okvirov ter problematike postopka izterjave je izjemno pomembno, da se pred vsako sklenitvijo pogodbe posebna pozornost nameni možnosti izpolnitve pogodbenih obveznosti ne glede na vrsto subjekta. Kakovostno in pravočasno preverjanje oziroma priprava olajša poslovanje in v primeru sprožitve postopka prisilne izterjave postopek pospeši.

Prav v tem postopku priprave naša ekipa odvetnikov nudi svetovalne storitve za zavarovanje in izterjavo terjatev, preverjanje bonitete nasprotne stranke (likvidnost, solventnost), sestavljanje instrumentov za zavarovanje plačila (obveznice, menice, pogodba o jamstvu, izvršilne klavzule v okviru pogodb in drugo) ter zastopanje v izvršilnih in pravdnih postopkih za izterjavo terjatev.

Nudimo storitve izterjave terjatev v zunajsodnih in sodnih postopkih, potek izterjave pa prilagodimo značilnostim strank, ki jih zastopamo v postopku, kakor tudi vrsti dolga in dolžniku. Metode, ki jih uporabljamo v postopku izterjave terjatev, so skladne s pravnimi in zakonskimi predpisi, s pravočasnim in ustreznim pristopom k izterjavi pa skrajšamo roke postopka in povečamo gotovost plačila.

Ne glede na to, na katerem poslovnem trgu stranke delujejo, naša ekipa nudi popolno in individualno pravno podporo v postopku izterjave terjatev. Zahvaljujoč izkušnjam zelo učinkovito zagotavljamo izterjavo terjatev strank, kar prispeva k prilagodljivosti strank, ki jih zastopamo, ter povečanju njihove likvidnosti in denarnega toka, zaradi česar se lahko stranke same posvetijo svojemu primarnemu poslovanju.

Zaupanje strank do naše ekipe upravičujemo s profesionalnim odnosom do naših strank v postopku izterjave terjatev. Z zavestnim in odgovornim pristopom k zahtevam strank nudimo rešitve, prilagojene po meri, ki prispevajo k obojestranskemu zadovoljstvu v postopku izterjave terjatev.

Intelektualna lastnina kot neotipljive, nematerialne dobrine predstavlja eno od najobčutljivejših oblik človeških izdelkov, nastalih s fizično uresničitvijo ideje. Ker so njene koristi izjemno pomembne za družbo, si zaslužijo varstvo tudi v pravnem smislu.

Intelektualno lastnino je mogoče kupiti, prodati, licencirati ipd. Za takšno obliko premoženja je razvit tudi ustrezen sistem pravnega varstva.

V okviru prava intelektualne lastnine določenega poslovnega subjekta ali posameznika naša ekipa nudi celovito pravno podporo in pravno svetovanje ob spoštovanju strateških ciljev strank.

Na področju prava intelektualne lastnine in avtorskega prava se storitve, ki jih naša ekipa nudi strankam, nanašajo na storitve varstva in izvedbe varstva, registriranje žigov in patentov, pravne vidike davčnih vprašanj, liceniranje, skupne naložbe (angl. joint venture) in prenose pravic intelektualne lastnine.

Storitve vključujejo tudi svetovanje in sestavljanje avtorsko-pravnih pogodb, zastopanje v avtorskih sporih, pripravljanje in sestavljanje dokumentacije, potrebne za registracijo vseh oblik intelektualne lastnine, ter zastopanje v sporih s področja intelektualne lastnine.

Kompleksnost poslovanja trgovinskih družb zahteva kakovostno urejene odnose med člani trgovinskih družb, saj ti vplivajo na stabilnost poslovanja in uresničevanje ciljev družbe.

V kontekstu prava trgovinskih družb in ob upoštevanju formalnosti, ki jih predpisujejo Zakon o trgovinskih družbah (Zakon o trgovinskih družbah) in drugi predpisi, nudimo storitve pripravljanja in sestavljanja dokumentacije za ustanovitev trgovinskih družb, hčerinskih podjetij in podružnic ter pripojitev in povezovanja družb. Številne statusne spremembe, ki se lahko pojavijo med poslovanjem trgovinskih družb in jih ureja pravo trgovinskih družb, se nanašajo na povečanje (zmanjšanje) osnovnega kapitala, pridobitev poslovnih deležev družbe (sestavljanje pogodb o prenosu pravic ipd.), preoblikovanje trgovinskih družb, svetovanje v povezavi z likvidacijo trgovinske družbe, prevzem delniških družb, pravo trga vrednostnih papirjev in zastopanje v sporih v pristojnosti trgovinskih sodišč. Prav tako nudimo storitve zastopanja v postopkih vpisa v sodne registre pred pristojnimi trgovinskimi sodišči.

Z uporabo vsega znanja in izkušenj, pridobljenih v praksi prava trgovinskih družb, svojim strankam nudimo svetovanje na področju zaščite družbe pred škodljivim ravnanjem članov družbe in rešitve v primeru navzkrižja interesov med člani družbe ter sodelovanje v pogajanjih in pri reviziji dokumentacije v postopkih prevzema, povezovanja in privatizacije.

S pravnega vidika nudimo storitve podpore v postopku skrbnih pregledov (angl. due diligence) podjetij oziroma pravnega svetovanja zainteresirani strani (potencialni kupec trgovinske družbe) v postopku prevzema, povezovanja ali privatizacije, in sicer tako, da je potencialno tveganje zainteresirane strani kar najmanjše. V ta namen odvetniki naše ekipe analizirajo sedanje in prihodnje učinke obstoječih pogodb podjetja, ki je predmet analize, ter vseh pravnih obveznosti, ki izhajajo iz organizacijske strukture analiziranega podjetja, delovnih razmerij (pogodbe o delu, aneksi k pogodbam o delu, menedžerske pogodbe, delovni spori), zakonskih in regulativnih določil (davčni in finančni predpisi, omejitve v povezavi z intelektualno lastnino), določanje lastništva nad nepremičninami itd.

Naša odvetniška ekipa se potrudi razumeti potrebe strank in svoje svetovalne storitve na področju trgovinskega prava v celoti prilagodi posamezni stranki. Izkušnje, ki jih vsakodnevno pridobivamo, nam omogočajo, da trgovinskim družbam, s katerimi poslujemo v okolju kompleksnih pravnih predpisov in izzivov, nudimo praktične nasvete.

Delovna razmerja predstavljajo kompleksen vidik splošnih medčloveških odnosov na poslovni ravni, ki zahtevajo ureditev v okvirih zakonskih in pravnih predpisov. Za izognitev situacijam, v katerih bi bil kakor koli oškodovan delodajalec ali delavec, pravna stroka nudi ustrezno podporo, brez katere bi bilo poslovanje znatno oteženo.

V okviru delovnega prava nudimo pravne storitve, ki se najpogosteje nanašajo na sklenitev in prenehanje delovnega razmerja, varstvo oseb in uveljavljanje pravic iz delovnih razmerij, sisteme disciplinske in materialne odgovornosti udeležencev v delovnem razmerju, materialne pravice in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja, in pravice do povezovanja delavcev (sindikati) in delodajalcev (združenja delodajalcev).

Naša odvetniška ekipa na področju delovnega prava nudi svetovalne storitve delodajalcem/delavcem o pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz delovnega razmerja, pravno svetovanje pri sklenitvi delovnega razmerja (sestavljanja pogodb o delu, menedžerskih pogodb, kolektivnih pogodb), izdelavi splošnih aktov in pravilnikov o delu delodajalcev ter sklepov s področja delovnega prava ter zastopanje delodajalcev in delavcem v delovnih sporih ter situacijah nesreč pri delu ipd.

Na področju materialnih pravic in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja, naša ekipa nudi pravno svetovanje pri izplačilih plač in odpravnin ter nadomestil za neizkoriščen letni dopust in pravno podporo pri izdelavi sistema za stimulacije za zaposlene.

Zakonitost in nadzor nad zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov sta v svetu postala osrednja tema na področju varstva osebnih podatkov. Vsaka fizična in pravna oseba ima pravico do varstva osebnih podatkov in varstva v postopku njihovega zbiranja in obdelave. Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki je na Hrvaškem uradno začela veljati maja 2018, kot takšna modernizira zakonske okvire varstva osebnih podatkov. Sam namen uredbe je poenostaviti pravice posameznikov in izpostaviti obveznosti ter odgovornosti tako posameznikov kot institucij, katerih poslovanje je odvisno od zbiranja in obdelave osebnih podatkov strank.

 

Na področju varstva osebnih podatkov naša ekipa nudi pravne nasvete v povezavi z vsemi vidiki varstva osebnih podatkov (zbiranje, obdelava in prenos osebnih podatkov) doma in v tujini, vključno s prenosom podatkov iz Republike Hrvaške na območja, ki niso na seznamu »Varni pristan«. Prav tako nudimo storitev sestavljanja pogodb o prenosu osebnih podatkov in dostavljanja pogodb o prenosu osebnih podatkov Agenciji za varstvo osebnih podatkov zaradi podajanja mnenja o obstoju ustrezne ravni varstva.

Celovita podpora naše ekipe se nanaša tudi na zadeve, povezane z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov, vključno z izdelavo potrebnih privolitev in druge dokumentacije ter registracijo zbirk osebnih podatkov.

Zemljiškoknjižno pravo opredeljuje pravila, ki urejajo postopek vpisovanja nepremičnin in pravic na njih v zemljiške knjige (Zakon o zemljiških knjigah, Zakon o lastništvu in drugih stvarnih pravicah, Zemljiškoknjižni poslovnik).

Pravne in fizične osebe si pravno varnost v smislu pravnega prometa z nepremičninami zagotovijo z vpisom v zemljiške knjige. Ta postopek pogosto obsega številne kompleksne postopke upravne in sodne narave, pri katerih je pravna podpora nujna.

Na področju zemljiškoknjižnega prava in prava na področju nepremičnin naša ekipa nudi storitve, ki vključujejo zastopanje v zadevah etažiranja (vzpostavitev lastništva nad posebnimi deli nepremičnin – stanovanje, poslovni prostor, garaža) in zemljiškoknjižnega vpisa. Nudimo tudi zastopanje v postopkih v povezavi z najemom, zakupom, statusom zaščitenega najemnika, pravicami do pridobitve stanovanja, odpovedjo pravice, pravico do izselitve in/ali drugimi pripadajočimi pravicami.

V okviru zemljiškoknjižnega prava naša ekipa nudi tudi pravno svetovanje in izdelavo ustreznih pogodb ter zastopanje v postopkih pred zemljiškoknjižnimi oddelki, katastrom in ostalimi pristojnimi organi ter izvide nepremičnin ter stanja v katastru in zemljiških knjigah.

Postopki sestavljanja in svetovanja v povezavi s pogodbami o kupoprodaji in/ali bremenitvi nepremičnin, svetovanje in zastopanje pri vpisu stvarnih pravic v zemljiške knjige ter svetovanje, izdelava in analiza pogodb o gradnji in zastopanje v sporih, ki zadevajo nepremičnine in pravice na nepremičninah, so prav tako storitve, ki jih stranke zaupajo naši ekipi in ki predstavljajo del celovite učinkovite pravne pomoči na področju zemljiškoknjižnega prava.

Pogosto se zgodi, posebej pri dolgotrajnih sporih, da se stranke v sporu počutijo izgubljeno in nezmožne najti rešitev in da je »zagretost«, ki je obstajala pri sprožitvi postopka, zaradi počasnosti pravdnega postopka zamenjala resignacija. V takšnih dolgo trajajočih primerih se prav tako pogosto zgodi, da se prvotna želja za ugodnejšo razrešitev pri stranki zaradi nesprejetja odločitve v sporu in naraščanja stroškov samega postopka spremeni v nezadovoljstvo.

Mediacija ali posredovanje omogoča reševanje posameznih sporov z dialogom ali pogajanjem med strankami v sporu, ki poteka s pomočjo tretje strokovne osebe. Slednja nato posreduje pri iskanju rešitve, ki bo v skupnem interesu strank. Pri mediaciji se ponovno vzpostavlja v sporu prekinjena komunikacija, nasprotovanje zamenja pogovor, stranki pa dobita priložnost povedati svojo stran zgodbe in s poravnavo doseči lastno rešitev spora, ki jima je nihče tretji ne vsiljuje.

Naša družba nudi strankam posredovanje izkušenega in nepristranskega mediatorja, ki pomaga pri reševanju sporov med nasprotnima stranema v sodnih ali zunajsodnih zadevah.

Mediacija ne izključuje možnosti sodnega reševanja sporov, temveč nudi alternativo, kadar sta stranki v sporu zainteresirani za končanje sporne situacije v obojestransko zadovoljstvo.