Kao Odvjetničko društvo osnovani smo 2010.g. i od tada svojim klijentima uspješno pružamo pravnu pomoć u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske i aktima Hrvatske odvjetničke komore.

U nastojanju da svojim klijentima pružimo ekspertnu pravnu podršku u poslovanju surađujemo sa brojnim javnobilježničkim uredima, ovlaštenim revizorima, sudskim tumačima, poreznim savjetnicima, konzultantskim kućama i uglednim odvjetničkim društvima iz inozemstva.

Primarno smo specijalizirani za područja trgovačkog prava, naplate potraživanja, radnog i ugovornog prava, autorskog prava, akvizicija i spajanja društava, zemljišnoknjižnog prava, naknada štete i prava tržišnog natjecanja kao i u ostalim područjima prava vezanim uz poslovanje trgovačkih društava.

Naš tim čine stručne, visokoobrazovane osobe koje na dinamičan i kreativan način profesionalno i pravovremeno pružaju različite usluge i sveobuhvatnu pravnu podršku svim klijentima poštujući njihove osobitosti i pravne potrebe. Takva razina posvećenosti potrebama klijenata nam je prioritet i zahvaljujući tome postižemo izvrsne rezultate te gradimo poslovne odnose s našim klijentima.

Tijekom dosadašnjeg poslovanja naši odvjetnici pružali su pravne usluge u nizu postupaka i projekata za vodeća hrvatska trgovačka društva, kao što su: naplata potraživanja u ovršnim postupcima za vodeće kartičarske kuće u Republici Hrvatskoj, zastupanje u sudskim i arbitražnim postupcima (radni sporovi, naknade štete, naplate potraživanja, trgovački sporovi, trgovačka arbitraža, sporovi o pravu vlasništva na nekretninama, zaštita tržišnog natjecanja, sporovi radi zaštite prava intelektualnog vlasništva itd.), pravna zastupanja i suradnja u postupcima due diligence-a za koncentracije u sektoru proizvodnje, pravna zastupanja u postupcima due diligence-a  za koncentracije u sektoru elektroničkih medija, provjera dokumentacije prilikom preuzimanja i prodaje trgovačkih društava, savjetovanje i sastavljanje dokumenata u postupcima pripajanja, spajanja, priključenja, podjele, preoblikovanja i drugim postupcima statusnih promjena društava, JPP projekti, projekti tehničke pomoći unutar europskih programa, EU savjetovanje i drugi oblici pravnih usluga.

Pravo trgovačkih društava

 • pripremanje i sastavljanje dokumentacije za osnivanje trgovačkog društva te statusnih promjena trgovačkih društava
 • osnivanje društava-kćeri, podružnica, pripajanja, spajanja i podjele društava
 • povećanje/smanjivanje temeljnog kapitala
 • savjetovanje u svezi vlasničkih/upravljačkih prava u trgovačkom društvu
 • stjecanje poslovnih udjela društva
 • preoblikovanje trgovačkih društava
 • savjetovanja u svezi likvidacije trgovačkog društva
 • preuzimanje dioničkih društava
 • pravo tržišta vrijednosnih papira
 • zastupanje u sporovima u nadležnosti Trgovačkih sudova

Preuzimanja & Spajanja

 • Pravni due diligence kompanija
 • Revizija dokumentacije u postupcima preuzimanja, spajanja, privatizacije
 • Priprema iskaza interesa, pisama namjere, NDA ugovora
 • Sudjelovanje u pregovorima
 • Priprema nužne dokumentacije sukladno zakonskim odredbama

Pravno savjetovanje

 • savjetovanja i davanje mišljenja o pravima stranaka te o pravnim propisima
 • zastupanje u pregovorima i postupcima posredovanja/mirenja
 • izrade pravnih mišljenja
 • pomoć u realizaciji investicijskih projekata

Ugovori, Zajednička ulaganja (JV)

 • savjetovanja pri sklapanju pravnih poslova
 • sastavljanje ugovora
 • analiza ugovora
 • sudjelovanje/zastupanje u pregovorima kod sklapanja pravnih poslova
 • ugovori o zajedničkom ulaganju
 • ugovori o suradnji
 • porezno savjetovanje
 • pružanje kompletne pravne potpore poduzetnicima/investitorima u njihovom poslovanju i realizaciji njihovih investicija

Naplata potraživanja

 • savjetovanja pri osiguranju i naplati potraživanja
 • ispitivanje boniteta protustranke
 • sastavljanje instrumenata osiguranja plaćanja
 • zastupanje u ovršnim i parničnim postupcima radi naplate potraživanja

Pravo intelektualnog vlasništva i autorska prava

 • savjetovanja
 • sastavljanje autorsko-pravnih ugovora
 • zastupanje u autorskim sporovima
 • pripremanje i sastavljanje dokumentacije potrebne za registraciju žiga/patenta
 • zastupanje u sporovima s područja intelektualnog vlasništva

Radno pravo

 • savjetovanja poslodavca/radnika o pravima i obvezama iz radnog odnosa
 • sastavljanje ugovora o radu i menadžerskih ugovora
 • izrada općih akata i odluka iz područja radnog prava
 • zastupanje u radnim sporovima
 • ozljede na radu

Stečajno i predstečajno pravo

 • savjetovanja u svezi otvaranja stečajnog postupka
 • prijavljivanje potraživanja u stečajnu masu
 • sudjelovanje u radu odbora vjerovnika
 • zastupanje u stečajnim postupcima
 • zastupanje u sporovima proizašlim iz stečajnih postupaka

Naknada štete

 • savjetovanja
 • pripremanje i sastavljanje zahtjeva za naknadu štete
 • zastupanje u sudskim postupcima
 • medicinsko pravo – postupci vezano za nesavjesnost u liječenju

Zemljišno-knjižno pravo te prava u svezi s nekretninama

 • zastupanje u predmetima izmjere etažiranja i zemljišnoknjižnog upisa
 • zastupanje u postupcima u svezi najma, zakupa, statusa zaštićenog najmoprimca, prava na stjecanje stana, otkaza prava, iseljenja i/ili drugih pripadajućih prava
 • pravno savjetovanje i izrada odgovarajućih ugovora
 • zastupanje u postupcima pred zemljišno knjižnim odjelima, katastrom i ostalim nadležnim tijelima
 • izvidi nekretnina, izvidi stanja u katastru i zemljišnim knjigama
 • sastavljanje i savjetovanje u svezi ugovora o stjecanju/opterećenju nekretnina
 • savjetovanje i zastupanje pri upisu stvarnih prava u zemljišne knjige
 • savjetovanje, izrada i analiza ugovora o građenju
 • zastupanje u sporovima koji se tiču nekretnina/prava na nekretninama

Upravni postupci i Javna nabava

 • zastupanje sudionika pred tijelima u postupcima javne nabave
 • zastupanje u postupcima povrata imovine
 • zastupanje pred poreznim tijelima
 • zastupanje u postupcima zbog zaštite tržišnog natjecanja
 • zastupanje pri izdavanju lokacijskih dozvola i dozvola za građenje
 • izrada upravnih tužbi i zastupanje u upravnim sporovima

Javno Privatno partnerstvo

 • sastavljanje ugovora
 • pravni konzalting u postupku pripreme projekata

Zaštita tržišnog natjecanja i Energetika

Mirenje (medijacija) i alternativno rješavanje sporova