Odvetniško družbo smo ustanovili leta 2010 in vse od takrat svojim strankam uspešno nudimo pravno pomoč skladno s pozitivnimi predpisi Republike Hrvaške in akti Hrvaške odvetniške zbornice.

Da bi svojim strankam nudili strokovno pravno podporo pri poslovanju, sodelujemo s številnimi notarskimi pisarnami, pooblaščenimi revizorji, sodnimi tolmači, davčnimi svetovalci, svetovalnimi hišami in uglednimi odvetniškimi družbami iz tujine.

Naša osnovna specializacija so področja trgovinskega prava, izterjave terjatev, delovnega in pogodbenega prava, avtorskega prava, prevzemov in povezovanja družb, zemljiškoknjižnega prava, nadomestila škode in konkurenčnega prava ter ostala področja prava, povezana s poslovanjem trgovinskih družb.

Našo ekipo sestavljajo strokovni, visokoizobraženi posamezniki, ki dinamično, ustvarjalno, profesionalno in pravočasno nudijo različne storitve in celovito pravno podporo vsem strankam ob upoštevanju njihovih posebnosti in pravnih potreb. Takšna raven posvetitve potrebam strank je naša prioriteta, zahvaljujoč kateri dosegamo odlične rezultate ter razvijamo izvrstne poslovne odnose z našimi strankami.

Med dosedanjim poslovanjem so naši odvetniki vodilnim hrvaškim trgovinskim družbam nudili pravne storitve v vrsti postopkov in projektov, kot so izterjave terjatev v izvršilnih postopkih za vodilne družbe za kartično poslovanje v Republiki Hrvaški, zastopanje v sodnih in arbitražnih postopkih (delovni spori, nadomestila škode, izterjave terjatev, trgovinski spori, trgovinska arbitraža, spori o lastniški pravici na nepremičninah, varstvo konkurence, spori zaradi varstva pravic intelektualne lastnine itd.), pravno zastopanje in sodelovanje v postopkih skrbnega pregleda (angl. due diligence) za združitve v sektorju proizvodnje, pravno zastopanje v postopkih skrbnega pregleda za združitve v sektorju elektronskih medijev, preverjanje dokumentacije pri prevzemu in prodaji trgovinskih družb, svetovanje in sestavljanje dokumentov v postopkih pripojitev, povezovanja, priključitev, ločitev in preoblikovanja ter drugih postopkih statusnih sprememb družb, projekti na področju javno-zasebnega partnerstva, projekti za tehnično pomoč v evropskih programih, EU-svetovanje in druge oblike pravnih storitev.

Pravo trgovinskih družb

 • Pripravljanje in sestavljanje dokumentacije za ustanovitev trgovinske družbe in statusne spremembe trgovinskih družb
 • Ustanovitev hčerinskih družb, podružnic, pripojitev, povezovanja in ločitev družb
 • Povečanje/zmanjšanje osnovnega kapitala
 • Svetovanje v povezavi z lastniškimi/upravljalskimi pravicami v trgovinski družbi
 • Pridobivanje poslovnih deležev družb
 • Preoblikovanje trgovinskih družb
 • Svetovanje v povezavi z likvidacijo trgovinske družbe
 • Prevzem delniških družb
 • Pravo trga vrednostnih papirjev
 • Zastopanje v sporih v pristojnosti trgovinskih sodišč

Prevzemi in povezovanj

 • Pravni skrbni pregled podjetij
 • Revizija dokumentacije v postopkih prevzema, povezovanja, privatizacije
 • Priprava izkazov o interesu, pisem o nameri, pogodb o nerazkrivanju informacij
 • Sodelovanje v pogajanjih
 • Priprava nujne dokumentacije skladno z zakonskimi določili

Pravno svetovanje

 • Svetovanje in podaja mnenja o pravicah strank in pravnih predpisih
 • Zastopanje v pogajanjih in postopkih posredovanja/mediacije
 • Izdelava pravnih mnenj
 • Pomoč pri realizaciji investicijskih projektov

Pogodbe, skupne naložbe (JV)

 • Svetovanje pri sklenitvi pravnih poslov
 • Sestavljanje pogodb
 • Analiza pogodb
 • Sodelovanje/zastopanje v pogajanjih pri sklepanju pravnih poslov
 • Pogodbe o skupnih naložbah
 • Pogodbe o sodelovanju
 • Davčno svetovanje
 • Nudenje celovite pravne podpore podjetnikom/vlagateljem pri njihovem poslovanju in realizaciji njihovih naložb

Izterjava terjatev

 • Svetovanje pri zavarovanju in izterjavi terjatev
 • Preverjanje bonitete nasprotne stranke
 • Sestavljanje instrumentov za zavarovanje plačila
 • Zastopanje v izvršilnih in pravdnih postopkih zaradi izterjave terjatev

Pravo intelektualne lastnine in avtorske pravice

 • Svetovanje
 • Sestavljanje avtorsko-pravnih pogodb
 • Zastopanje v avtorskih sporih
 • Pripravljanje in sestavljanje dokumentacije, potrebne za registracijo žiga/patenta
 • Zastopanje v sporih s področja intelektualne lastnine

Delovno pravo

 • Svetovanje delodajalcem/delavcem o pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz delovnega razmerja
 • Sestavljanje pogodb o delu in menedžerskih pogodb
 • Izdelava splošnih aktov in sklepov s področja delovnega prava
 • Zastopanje v delovnih sporih
 • Poškodbe na delu

Stečajno in predstečajno pravo

 • Svetovanje v povezavi z odpiranjem stečajnega postopka
 • Prijava terjatev v stečajno maso
 • Sodelovanje pri delu upniškega odbora
 • Zastopanje v stečajnih postopkih
 • Zastopanje v sporih, ki izhajajo iz stečajnih postopkov

Nadomestilo škode

 • Svetovanje
 • Pripravljanje in sestavljanje zahtevkov za nadomestilo škode
 • Zastopanje v sodnih postopkih
 • Medicinsko pravo – postopki, povezani z malomarnostjo pri zdravljenju

Zemljiškoknjižno pravo in pravice v povezavi z nepremičninami

 • Zastopanje v zadevah izmere etažiranja in zemljiškoknjižnega vpisa
 • Zastopanje v postopkih v povezavi z najemom, zakupom in statusom zaščitenega najemnika, pravico do pridobitve stanovanja, odpovedjo pravice, pravico do izselitve in/ali drugimi pripadajočimi pravicami
 • Pravno svetovanje in izdelava ustreznih pogodb
 • Zastopanje v postopkih pred zemljiškoknjižnimi oddelki, katastrom in ostalimi pristojnimi organi
 • Izvidi nepremičnin, izvidi stanja v katastru in zemljiških knjigah
 • Sestavljanje in svetovanje v povezavi s pogodbami o pridobitvi/bremenitvi nepremičnin
 • Svetovanje in zastopanje pri vpisu stvarnih pravic v zemljiške knjige
 • Svetovanje, izdelava in analiza pogodb o gradnji
 • Zastopanje v sporih, ki zadevajo nepremičnine/pravice na nepremičninah

Upravni postopki in javna nabava

 • Zastopanje udeležencev pred organi v postopkih javne nabave
 • Zastopanje v postopkih vrnitve premoženja
 • Zastopanje pred davčnimi organi
 • Zastopanje v postopkih zaradi varstva konkurence
 • Zastopanje pri izdaji lokacijskih in gradbenih dovoljenj
 • Izdelava upravnih tožb in zastopanje v upravnih sporih

Javno-zasebno partnerstvo

 • Sestavljanje pogodb
 • Pravno svetovanje v postopku priprave projektov

Varstvo konkurence in energetika

Mediacija (posredovanje) in alternativno reševanje sporov